International Waters learning Exchange & Resource Network

Lake Baikal Basin Transboundary Diagnostic Analysis(TDA)-Mongolia Version

Энэхүү баримт бичиг нь Монгол улс, ОХУ-ын хил дамнан оршдог Байгаль нуурын сав газрын өнөөгийн болон ирээдүйн төлөв байдлын талаар шинжээчдийн гаргасан дүн шинжилгээг агуулсан бөгөөд энэ нь хоёр орны хил заагаас үл хамаарсан, байгаль орчны нөлөөллийн талаарх нийтлэг асуудлыг тодорхойлж оруулсан Хил Дамнасан Оношлогоо Дүн Шинжилгээ (ХДОДШ) юм. ХДОДШ нь Байгаль нуурын хил дамнасан сав газрын хэмжээнд урт хугацааны эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг хангасан, экосистемийг хамгаалахад чиглэсэн, бодит байдал дээр үндэслэсэн шийдвэр гаргахад туслах хэрэгслэл бөгөөд стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг боловсруулахад баримт болох зориулалт бүхий техникийн баримт бичиг юм.

4029: Integrated Natural Resource Management in the Baikal Basin Transboundary Ecosystem

05 May 2014

tda

Lake Baikal Basin Transboundary Diagnostic Analysis(TDA)-Mongolia Version.pdf